Hizuka, Shinsuke, Hiroyuki Okamoto, Hiroaki Saito, Kyoko Hirose Ohara. 2007. Semantic Role Labeling based on FrameNet (In Japanese). Shizen Gengo Shori (Natural Language Processing). Vol. 14, No.1, 43-66.

2007